Державна інспекція сільського господарства в Сумській області

 

Положення та Законодавство
Положення

 

1. Державна інспекція сільського господарства в Сумській області (далі - Держсільгоспінспекція) є територіальним органом Державної інспекції сільського господарства України та їй підпорядковується.

Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність Держсільгоспінспекції і сприяють її у виконанні покладених на неї завдань.

Повноваження Держсільгоспінспекції поширюються на територію Сумської області.

Держсільгоспінспекція є правонаступником Сумської обласної державної хлібної інспекції, Сумської обласної державної насіннєвої інспекції, Ямпільської    районної    державної     насіннєвої інспекції, Шосткинської районної державної насіннєвої інспекції, Тростянецької районної державної насіннєвої інспекції, Сумської районної державної насіннєвої інспекції, Серединобудської районної державної насіннєвої інспекції, Роменської районної державної насіннєвої інспекції, Путивльської районної державної насіннєвої інспекції, Недригайлівської районної державної насіннєвої інспекції, Липоводолинської районної державної насіннєвої інспекції, Лебединської районної державної насіннєвої інспекції, Кролевецької районної державної насіннєвої інспекції, Краснопільської районної державної насіннєвої інспекції, Конотопської районної державної насіннєвої інспекції, Глухівської районної державної насіннєвої інспекції, Великописарівської районної державної насіннєвої інспекції, Буринської районної державної насіннєвої інспекції, Білопільської районної державної насіннєвої інспекції, Охтирської районної державної насіннєвої інспекції.

2. Держсільгоспінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства, його першого заступника та заступника, наказами Державної інспекції сільського господарства України, дорученнями Голови Державної інспекції сільського господарства України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Держсільгоспінспекції є реалізація повноважень Державної інспекції сільського господарства України у межах Сумської області.

4. Держсільгоспінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Здійснює державний нагляд (контроль):

а) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, в тому числі за:

веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель; дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;

дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами;

дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;

дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

б) у частині насінництва та розсадництва за:

діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю, садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу;

дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу;

дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб'єктами оптової та роздрібної торгівлі;

дотриманням суб'єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформлення документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг;

сертифікацією насіння і садивного матеріалу;

в) у частині якості та безпечності сільськогосподарської продукції за:

додержанням закупівельними, переробними, торговельними підприємствами і організаціями незалежно від форми власності та господарювання правил торгівлі, реалізації і зберігання плодоовочевої продукції, готує експертні висновки;

формуванням державних і регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції;

додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наявністю генетично модифікованих організмів під час її заготівлі, зберігання, переробки, переміщення територією України та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності;

веденням кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, веденням реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання;

проведенням декларування сільськогосподарської продукції, у тому числі зернових культур;

дотриманням технічного регламенту зерновими складами в процесі зберігання зерна та продуктів його переробки;

якістю плодоовочевої продукції та продуктів її переробки під час закупівлі, зберігання та реалізації на внутрішньому ринку України;

г) у частині дотримання правил виробництва виноробної продукції за:
веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших

продуктів виноробства;

додержанням державних стандартів та вимог у виробництві, реалізації, експорті та імпорті товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства;

додержанням державних стандартів та технічних умов у виробництві вин, вермутів, коньяків України і бренді;

ґ) у частині дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

д) у частині родючості ґрунтів за:

зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення;

своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

є) у частині експлуатації та технічного стану машин за:

дотриманням вимог законодавства акредитованими суб'єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин;

дотриманням законодавства з охорони праці, навколишнього середовища при експлуатації і технологічному обслуговуванні технічних засобів для агропромислового комплексу;

виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи відремонтовану сільськогосподарську техніку та комплектуючі вузли й агрегати до неї;

дотриманням правил технічного та сервісного обслуговування машин;

технічним станом і експлуатацією машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства;

є) у частині охорони прав на сорти рослин за:

дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;

збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди;

веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин;

набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією;

ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин;

дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту при відмові власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об'єкт інтелектуальної власності, угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту, щодо виплати справедливої винагороди.

4.2.      Здійснює сертифікацію насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, призначених для реалізації на території України та міжнародної торгівлі з видачею сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сертифіката Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА).

4.3.   Здійснює видачу дозвільних документів, сертифікатів, ліцензій, повноваження на видачу яких передбачені законодавством.

4.4.  Проводить роботи із сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, визначення якості та безпечності зерна та продуктів його переробки.

4.5.   Аналізує, узагальнює матеріали щодо проведення декларування сільськогосподарської продукції, у тому числі зернових культур, цукру, та подає відповідну інформацію про декларовану продукцію.

4.6.     Організовує і проводить державний моніторинг ринку сільськогосподарської продукції і сировини на відповідній території;
забезпечує проведення експертизи свіжої та переробленої сільськогосподарської продукції.

4.7.          Проводить боротьбу з фальсифікацією виноробної продукції на відповідній території.

4.8.          Обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації, та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених у встановленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

4.9.   Бере участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об'єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель.

4.10.  Вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;

припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.

4.11.          Розраховує розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, та вживає заходів до її відшкодування в установленому законодавством порядку.

4.12.          Готує та подає до Держсільгоспінспекції України пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель.

4.13.   Здійснює відомчу реєстрацію та облік машин, видачу на них номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих машин та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого є Держсільгоспінспекція України.

4.14.     Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства акредитованими суб'єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин.

4.15.  Проводить незалежну технічну експертизу при визначенні причин виходу з ладу сільськогосподарських машин у процесі розгляду претензій покупців до виробників (продавців) чи виконавців послуг технічного сервісу з приводу якості зазначених машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації.

4.16.           Видає в установленому порядку висновки щодо технічного стану проданих або відремонтованих машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства.

4.17.           Проводить технічну експертизу та експертну оцінку технічних засобів, що стали непридатними внаслідок аварії чи стихійного лиха, та видачу відповідних документів про доцільність їх подальшої експлуатації.

4.18.           Здійснює перевірку відповідності матеріально-технічної бази та методичного забезпечення закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку, надає висновки про відповідність матеріально-технічної бази, методичного забезпечення та оснащеності навчального процесу для розгляду відповідними органами питання про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористів-машиністів самохідних машин, прийняття теоретичних і практичних іспитів для отримання права на керування машинами та видачу за їх результатами посвідчень тракториста-машиніста.

4.19.    Здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держсільгоспінспекції України, законодавства у цій сфері.

4.20.          Здійснює нагляд і координацію виконання цільових програм і заходів, спрямованих на виробництво радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції, контроль вмісту в ній радіонуклідів.

4.21.          Здійснює контроль на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового виробництва всіх форм власності за охороною праці, пожежною безпекою та безпекою дорожнього руху.

4.22.          Проводить навчання та надання консультативних послуг з питань, що належать до її компетенції, а також сприяє постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів галузі, широкому впровадженню досягнень науки і передового досвіду.

4.23.          Здійснює відповідно до законодавства представництво інтересів України у відповідних міжнародних організаціях.

4.24.          Проводить лабораторний аналіз стану забруднення земель, у тому числі радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.

4.25.          Бере участь у розробленні нормативно-правових актів, державних і галузевих стандартів, методик, що належать до її компетенції.

4.26.               Видає документи про якість насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, лісового насіння і садивного матеріалу, насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин, проводить маркування партій насіння; видає дозвіл на введення в оборот насіння і садивного матеріалу.

4.27.               Здійснює атестацію суб'єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію оригінального і елітного насіння, крім лісового насіння. Узагальнює та подає Держсільгоспінспекції України інформацію про результати проведеної атестації.

4.28.   Перевіряє відповідність насіння державним стандартам та видає сертифікати відповідності, здійснює сортову сертифікацію насінницьких посівів та відбір проб насіння і садивного матеріалу з метою перевірки їх на сортові та посівні якості.

4.29.   Здійснює метрологічний нагляд та контроль за додержанням вимог стандартів і нормативних документів.

4.30.  Бере участь у розробленні, атестації, виробництві та впровадженні стандартних зразків.

4.31.            Проводить дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що належать до її компетенції.

4.32.            Проводить технічну експертизу, аналіз та видачу висновків про: якість проданих і відремонтованих машин, вузлів, агрегатів та їх складових частин у зв'язку з розглядом відповідної претензії власника (користувача): якість пально-мастильних матеріалів, якими забезпечується агропромисловий комплекс; залишковий моторесурс під час визначення реалізаційної вартості машини, вузла, агрегата; відповідність технічним вимогам самостійно виготовлених (складених) машин, причепів; наявність шкідливих викидів у двигуні внутрішнього згорання.

4.33.            Реєструє групи з підготовки трактористів-машиністів і навчальні класи, забезпечує проведення експертної оцінки сільськогосподарської техніки при її відчуженні на вторинному ринку.

4.34.          Видає за заявками суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держсільгоспінспекції України, отримані від Держсільгоспінспекції України бланки довідок-рахунків, біржових угод, актів прийняття-передачі машин та номерні знаки "Транзит".

4.35.          Готує та подає Держсільгоспінспекції України пропозиції щодо організації розроблення галузевих програм і оперативних заходів з питань охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху в галузях агропромислового виробництва.

4.36.          Сприяє розвитку соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних та економічних відносин.

4.37.          Надає до Держсільгоспінспекції України пропозиції та матеріали, необхідні для видачі Держсільгоспінспекцією України експертних висновків щодо зміни зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та висновку про поліпшення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів сільськогосподарського призначення.

4.38.          Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.

4.39.                Здійснює управління об'єктами державної власності в межах, визначених законодавством.

4.40.                Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держсільгоспінспекцію України Президентом України.

5. Держсільгоспінспекція з метою організації своєї діяльності:

5.1.                  Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

5.2.                  Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

5.3.                  Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.4.  Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до її компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

5.5.   Забезпечує доступ до публічної інформації, що знаходиться у її володінні.

5.6.    Забезпечує   відповідно   до   законодавства   технічний   захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом.

5.7.                Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

5.8.                Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Держсільгоспінспекція та її посадові особи в межах своїх повноважень мають право:

6.1.     Складати акти перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, давати обов'язкові для виконання приписи (розпорядження), а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок для притягнення винних осіб до відповідальності.

6.2.        Безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку підприємства, установи та організації усіх форм власності, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, для проведення перевірок з питань, що належать до її компетенції.

6.3.        Звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.

6.4.        Викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для отримання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства.

6.5.        Передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

6.6.            Проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства.

6.7.            Забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, загрожують життю і здоров'ю працюючих або створюють можливість виникнення аварії.

6.8.              Перевіряти у трактористів-машиністів наявність документів на право користування і керування машинами та зупиняти машини для перевірки технічного стану в разі наявності ознак, що свідчать про їх технічну несправність.

6.9.              Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

6.10.   Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на неї завдань.

6.11.      Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

6.12.  Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

  1. Держсільгоспінспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Сумської області.

8. Держсільгоспінспекція у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказів та доручень Держсільгоспінспекції України видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Держсільгоспінспекції можуть бути скасовані Головою Держсільгоспінспекції України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України, а також Міністром аграрної політики та продовольства України у разі відмови Голови Держсільгоспінспекції України скасувати такий акт.

9. Держсільгоспінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду Головою за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняється з посади Головою Держсільгоспінспекції України.

Начальник Держсільгоспінспекції є Головним державним інспектором сільського господарства в Сумській області, а його перший заступник та заступник - відповідно першим заступником і заступником Головного державного інспектора сільського господарства в Сумській області.

Керівники структурних підрозділів Держсільгоспінспекції, на яких покладено повноваження щодо виконання інспекційних функцій, є одночасно старшими державними інспекторами сільського господарства в Сумській області.

Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний нагляд (контроль), є одночасно державними інспекторами сільського господарства в Сумській області.

10. Начальник Держсільгоспінспекції:

10.1.  Очолює Держсільгоспінспекцію, здійснює керівництво нею, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності.

10.2.           Організовує та забезпечує виконання Держсільгоспінспекцією відповідно актів законодавства, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказів Держсільгоспінспекції України, доручень Голови Держсільгоспінспекції України,

10.3.           Вносить Голові Держсільгоспінспекції України пропозиції щодо пріоритетів роботи Держсільгоспінспекції і шляхів виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Держсільгоспінспекції (річні, піврічні).

10.4.    Звітує перед Головою Держсільгоспінспекції України щодо виконання покладених на Держсільгоспінспекцію завдань та планів роботи.

10.5.        Здійснює добір кадрів у Держсільгоспінспекцію, формує кадровий резерв на відповідні посади (крім своїх заступників).

10.6.        Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

10.7.        Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

10.8.        Порушує перед Головою Держсільгоспінспекції України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

10.9.        Підписує накази Держсільгоспінспекції.

10.10.  Розподіляє обов'язки між своїми заступниками.

10.11.       Затверджує положення про структурні підрозділи Держсільгоспінспекції.

10.12.           Затверджує          посадові         інструкції          працівників Держсільгоспінспекції.

10.13. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  1. Начальник Держсільгоспінспекції підзвітний та підконтрольний відповідно голові Сумської обласної державної адміністрації з питань здійснення повноважень Сумської обласної державної адміністрації.
  2. У Держсільгоспінспекції для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Держсільгоспінспекції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держсільгоспінспекції можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Держсільгоспінспекції.

13.    Держсільгоспінспекція утримується за рахунок державного бюджету.

Структуру           Держсільгоспінспекції           затверджує           Голова Держсільгоспінспекції України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

Штатний розпис та кошторис Держсільгоспінспекції затверджує Голова Держсільгоспінспекції України.

Чисельність працівників Держсільгоспінспекції затверджує Голова Держсільгоспінспекції України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держсільгоспінспекції України.

14.      Держсільгоспінспекція утворюється, реорганізується та ліквідовується у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

15. Держсільгоспінспекція є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

 

Законодавство в сфері  контролю якості насіння та садивного матеріалу

 

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" вiд 26.12.2002 р. № 411-IV

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин".

 

Закон України "Про карантин рослин".


Закон України "Про здійснення державних закупівель".

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 406 “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”

Постанова від 17.05.2002 р. № 647 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної політики"

Постанова від 27.07.1998 р. N 1143 "Про вступ до Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА)"

Наказ від 25.06.2010 р. № 295 "Про внесення змін до Порядку проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю"

Наказ від 25.12.2009 р. № 69 "Про затвердження Переліку основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) в галузі насінництва"

Наказ від 20.10.2009 р. № 748 "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду Української державної насіннєвої інспекції"

Наказ від 14.08.2009 р. № 591/894 "Про внесення змін до розмірів плати за надання послуг державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної політики"

Наказ від 03.07.2009 р. № 463 "Про затвердження Порядку здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів"

Наказ від 22.06.2009 р. № 426 "Про затвердження Правил пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур в Україні"

Наказ від 30.12.2008 № 907 "Про затвердження методик"

Наказ від 21.07.2008 р. № 449 "Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами державних насіннєвих інспекцій України матеріалів про адміністративні правопорушення"

Наказ від 26.11.2003 р. № 124/422/194/201 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням"

Наказ від 08.07.2003 р. № 223 "Про затвердження Правил експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв"

Наказ від 29.05.2003 р. № 152 "Про затвердження Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу"

Наказ від 14.05.2003 р. № 132 "Про затвердження Порядку знищення насіння сільськогосподарських рослин, яке безпосередньо не може бути використане на продовольчі та кормові цілі"

Наказ від 25.06.2002 р. № 169 "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної політики"

 

ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові показники якості, ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості», «Державним  реєстром сортів рослин України», «Державним реєстром виробників насіння та садивного матеріалу»
 

 

 

Законодавство в сфері  контролю за використанням та охороною земель

 

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ХІV

 

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР

 

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-ХІІ

 

 

 

Закони України

 

Про охорону земель від 19.06.2003 № 962-ІV

 

Про землеустрій від 22.05.2003 № 858-ІV

 

Про оренду землі від 02.10.2003 № 1211-ІV

 

Про використання земель оборони від 27.11.2003 № 1345-ІV

 

Про Державний земельний кадастр від 07.07.2011 № 3613-VI

 

Про державну експертизу землевпорядної документації від 17.06.2004 № 1808-ІV

 

Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок  рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах від 17.03.2011 № 3159-VI

 

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів від 09.07.2010 N 2480-VI

 

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна,  що на них розміщені, які перебувають у приватній власності,  для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності від 17.11.2009 № 1559-VI

 

Про захист конституційних прав громадян на землю від 20.01.2005 № 2375-ІV

 

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь від 02.11.2011 р. N 1134

 

Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах від 11.02.2010 № 164

 

Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України від 23.12.2009 № 1420

 

Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам  України державних актів на право власності на земельні ділянки від 21.10.2009 № 1112

 

Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі

від 09.09.2009 № 1021

 

Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин від 26.08.2009 № 901

 

Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм  для провадження підприємницької діяльності від 26.08.2009 № 982

 

Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку  від 27.05.2009 № 774

 

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь  ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням  та охороною земель від 20.05.2009 № 477

 

Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку від 06.05.2009 № 439

 

Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками (розпорядження КМУ від 10.04.2008 № 610-р)

 

Про затвердження Порядку реєстрації  об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку від 12.07.2006 № 974

 

Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду від 12.07.2005 № 557

 

Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою  з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
від 25.08.2004 № 1094

 

Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок від 26.05.2004 № 677

 

Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів від 31.03.2004 №427

 

Про затвердження Типового договору про розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 04.03.2004 № 266

 

Про затвердження Типового договору оренди землі від 03.03.2004 № 220

 

Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель,  які перебувають у власності громадян або юридичних осіб від 11.04.2002 № 502

 

Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню від 17.11.1997 № 1279

 

Про затвердження Порядку користування землями водного фонду від 13.05.1996 № 502

 

Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них від 08.05.1996 № 486

 

Про затвердження Положення про моніторинг земель від 20.08.1993 N 661

 

 

Накази

 

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів “Про затвердження Інструкції  про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками” від 18.05.2010 № 376, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.2010 р. за № 391/17686 

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів  “Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою” від 22.06.2009 № 325, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2009 р. за № 735/16751

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах  “Про Порядок консервації земель” від 17.10.2002 № 175, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  14.02.2003 р. за № 117/7438

 

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах  “Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі” від 04.05.99 № 43, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.1999 р. за № 354/3647

 

 

Перелік нормативно-правових актів, які передбачають відповідальність за порушення вимог земельного законодавства

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 52 – 56, 188-5238-1, частина п’ята статті 259) від 07.12.1984 р. № 8073-Х

 

Кримінальний Кодекс України (статті 239 – 239-2, 254від 05.04.2001 р. № 2341-III

 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель” від 17.12.2008 № 1098

 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу” від 25.07.2007 № 963

 

Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам від 19.04.1993 № 284

 

Перелік нормативно-правових актів, які визначають повноваження державних інспекторів сільського господарства у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності, збереженням родючості ґрунтів, та порядок його здійснення

 

Земельний кодекс України (стаття 188) від 25.10.2001 № 2768-ХІV

 

Закон України “Про державний контроль за використанням  та охороною земель” від 19.06.2003 № 963-ІV

 

Про охорону земель (стаття 19) від 19.06.2003 № 962-ІV

 

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності ” від 05.04.2007 № 877-V

 

Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 459

 

Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджене наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.12.2011 № 770, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.01.2012 за № 34/20347

 

Перелік питань та уніфікована форма акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2012 № 424, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2012 за № 1289/21601

 

 

Законодавство в сфері  технічного нагляду

 

Цивільний кодекс України

 

Закон України вiд 30.06.1993, №3353-XII  "Про дорожній рух"

 

Закон України вiд 05.10.2006, №229-V 
"Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України"

 

Закон України вiд 05.06.2003, №900-IV  "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.1996 року, №59 
"Про затвердження Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року, №1306 "Про Правила дорожнього руху"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 року, № 694 
"Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року, № 1201 
"Про затвердження Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 року, № 217 
"Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009  року, № 1200
"Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери "

 

Наказ Міністерства аграрної політики від 16.07.2009 року, №504 
"Про затвердження форм документів, які використовуються інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при виконанні покладених на них завдань"

 

Наказ Міністерства аграрної політики України від 08.05.2007 р., №311 
"Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками "Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"

 

Наказ Міністерства аграрної політики від 06.05.2009 року, №315 
"Про затвердження Порядку створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду"

 

Наказ Міністерства аграрної політики від 06.05.2009 року, №316 
"Про затвердження Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

 

Наказ Міністерства аграрної політики від 06.04.2010 року, №173
"Про затвердження Правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів "

 

Наказ Міністерства аграрної політики від 06.04.2010 року, №174
"Про затвердження Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами та Вимог до екзаменаційних білетів"

 

Наказ Міністерства аграрної політики від 02.04.2010 року, №170
"Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів "

 

 Наказ Міністерства аграрної політики від 22.11.2011 року, №644
"Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

 

Наказ Міністерства аграрної політики від 22.11.2011 року, №643
"Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"

 

Наказ Міністерства аграрної політики від 05.06.2012 року, №325
"Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"

 

 

Законодавство в сфері  контролю якості с/г продукції

 

а) Державний нагляд (контроль) якості та безпечності сільськогосподарської продукції

1.       Указ Президента України від 13.04.2011 № 459/2011 «Про Державну інспекцію сільського господарства України»;

2.      Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.12.2011  № 770 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01. 2012 за № 34/20347) «Про затвердження Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі»;

3.       Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V;

4.      Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР;

5.      Закон України «Про захист прав споживачів» від 12. 05. 1991 № 1023-ХІІ;

6.      Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 № 1393-XIV;

7.      Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII;

8.      Постанова КМУ від 01.07.2009 № 656 «Про затвердження критеріїв,за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з формуванням ресурсів сільськогосподарської продукції та визначенням її якості, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»;

9.      Постанова КМУ від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»;

10.    Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»;

11.    Постанова КМУ від 31.10.2007 р. № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції»;

12.    Наказ Міністерства аграрної політики України від 19.02.2010 № 73 «Про затвердження Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.04.2010 за № 270/17565);

13.       Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2003 за № 628/7949);

14.       Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків торгівлі України від 08.07.1996 № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.1996 р. за № 372/1397);

15.       Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.07.2004 № 329 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки»;

16.       Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків торгівлі України від 08.07.1997 № 344 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.08.1997 р. за № 353/2157).

 

б) Декларування сільськогосподарської продукції (зерно, цукор)

 

1.       Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002         № 37-IV;

2.       Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» від 17.06.1999 № 758-XIV;

3.       Постанова КМУ від 12.12.2002 № 1877 «Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна»;

4.       Постанова КМУ від 28.03.2007 № 554 «Про внесення змін до Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна»;

5.       Постанова КМУ від 10.08.2011 № 851 «Про затвердження Порядку декларування наявності цукру»;

6.       Наказ Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 № 228 «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.07.2004 за N 835/9434);

7.       Наказ Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 № 661 «Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.07.2008 за  № 1111/15802).

8.       Наказ Міністерства аграрної політики України від 27.06.2003 № 198 «Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2003 за № 605/7926)Обновлен 12 апр 2013. Создан 29 янв 2013 
Бесплатное продвижение сайтов